FORUM OPEL ZAFIRA KLUB - Regulamin

Rejestrując się na witrynie „FORUM OPEL ZAFIRA KLUB”, zwanej dalej „my”, ”nas”, „nasza”, „FORUM OPEL ZAFIRA KLUB”, „https://forum-samochodowe.pl”, akceptujesz wyszczególnione poniżej postanowienia. Jeśli ich nie akceptujesz, opuść to forum. Administracja witryny „FORUM OPEL ZAFIRA KLUB” ma prawo w dowolnym czasie zmienić poniższe postanowienia, dlatego zaleca się, aby użytkownicy sami regularnie zaglądali do tego regulaminu. Korzystanie z witryny „FORUM OPEL ZAFIRA KLUB” po zmianach regulaminu oznacza, że akceptujesz te zmiany ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

Nasze fora zwane też „one”, „ich”, „je”, „phpBB software”, „www.phpbb.com”, „phpBB Limited”, „phpBB Teams” działają w oparciu o oprogramowanie wykorzystujące technologię phpBB, która jest środowiskiem typu witryny (bulletin board), wydane na licencji „GNU General Public License v2” zwanej też „GPL”. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania ze strony www.phpbb.com. Oprogramowanie phpBB tylko ułatwia dyskusje przez internet, a jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w internecie za jego pomocą. Więcej informacji o phpBB można znaleźć na stronie https://www.phpbb.com/.

Akceptujesz zakaz publikowania wypowiedzi o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub naruszającym cudze prawa autorskie i dobra osobiste. Naruszenie tego zakazu może skutkować dla ciebie całkowitym zablokowaniem dostępu do tej witryny, a twój dostawca internetu zostanie powiadomiony o twoim niewłaściwym zachowaniu. Wyrażasz zgodę na to, że „FORUM OPEL ZAFIRA KLUB” może w każdej chwili usunąć, zmienić, przenieść lub zamknąć każdy twój temat, post. Wyrażasz zgodę na zapisywanie wszystkich podanych przez ciebie informacji w naszej bazie danych. FORUM OPEL ZAFIRA KLUB, ani phpBB nie ponosi odpowiedzialności za włamania do witryny, podczas których może dojść do kradzieży danych.

Zwroty użyte w Regulaminie: "Regulamin" - niniejszy regulamin - dostępny pod adresem https://forum-samochodowe.pl/ucp.php?mode=terms . "Polityką Prywatności i Cookies" - dokument dostępny pod adresem https://forum-samochodowe.pl/ucp.php?mode=privacy . "Forum" – Paweł Bogaj ul.Białostocka 8, 20-732 Lublin. Kontakt: admin@forum-samochodowe.pl . "Serwis" – forum internetowe przeznaczone do publikowania treści związanych z motoryzacją. "Użytkownik" - osoba korzystająca przynajmniej z jednego Serwisu. „Konto” - konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Serwisie Internetowym.

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
§2
Wszelkie treści publikowane w Serwisie (w tym również ten Regulamin oraz Polityka Prywatności i Cookies) mogą być chronione prawem autorskim i nie wolno ich rozpowszechniać ani wykorzystywać bez zgody autora i Forum.
§3
Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności i Cookies.
§4
Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub w złej wierze. Użytkownik zapewnia i oświadcza, że korzysta z Serwisu w sposób zgodny z prawem, ustalonymi przez Forum regułami i ogólnie przyjętymi zasadami kultury.
§5
Serwis może oferować możliwość rejestracji Użytkownika i założenie Konta.
§6
Konto udostępniane jest przez Forum nieodpłatnie.
§7
Użytkownikiem Konta może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.
§8
Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta w ramach Serwisu bezpośrednio po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez Forum na adres e-mail Użytkownika, który to link aktywacyjny Forum wyśle bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie Internetowym. Do zawarcia umowy na korzystanie z Konta dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika linku aktywacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
§9
Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, przy czym Użytkownik może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w panelu użytkownika. Prosimy o weryfikację, czy podawany Forum adres e-mail jest aktualny i poprawny, ponieważ służy on m.in do odzyskiwania dostępu do Konta.
§10
Forum nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika, zawartych w formularzu rejestracyjnym.
§11
Jest możliwość usunięcia Konta w każdym czasie przez panel Użytkownika lub przypisany do Konta użytkownika adres e-mail
§12
Za naruszenia Regulaminu grozi blokada konta Użytkownika, ban, rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, a w skrajnych przypadkach nawet odpowiedzialność karna.
§13
Użytkownik oświadcza, że podawane przez niego dane osobowe i firmowe w Serwisie są zgodne z prawdą.
§14
Zabrania się reklamowania czegokolwiek w Serwisie do tego nie przeznaczonych, bez wyraźnej zgody Forum.
§15
Wysyłane do Forum wiadomości email mogą być przetwarzane w naszym systemie internetowym (np. nadanie numeru zgłoszenia, przydzielenie do konkretnego pracownika, obsługa, statystyka)
§16
Forum nie odpowiada za żadne treści publikowane przez Użytkowników.
SERWISY PŁATNE:
§17
Niektóre usługi w Serwisie mogą być płatne.
§18
Ewentualna przesyłka zakupionych w Serwisie usług odbywa się w formie wybranej przy zakupie, zazwyczaj drogą elektroniczną.
§19
Płatność za płatne usługi Serwisu jest możliwa w sposób wskazany przez Forum w danym przypadku.
§20
Użytkownik ma 14 dni na odstąpienie od umowy, chyba że Użytkownik zażąda wykonania i dostarczenia usługi przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy.
§21
Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za zamówione, płatne usługi w Serwisie w terminie wskazanym przez Forum.
§22
Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługi zakupione w Serwisie zakupione od Forum w terminie 30 dni od powstania przyczyny reklamacji. Reklamacje należy kierować na adres e-mail admin@forum-samochodowe.pl
§23
Reklamacja musi zawierać co najmniej: Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania lub dokładne dane firmy, wskazanie której konkretnie usługi Serwisu dotyczy reklamacja, Uzasadnioną przyczynę reklamacji, termin powstania przyczyny reklamacji i jeżeli istnieje przypisany adres e-mail. W przeciwnym wypadku, reklamacja jest automatycznie odrzucana i pozostaje bez odpowiedzi.
§24
Odpowiedź na prawidłowo złożoną reklamację jest udzielana przez Forum w ciągu 30 dni.
§25
Łączna odpowiedzialność Forum w stosunku do Użytkownika, nie może przekroczyć sumy opłat za daną usługę Serwisu dla Forum, poniesionych przez danego Użytkownika w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
§26
Forum stara się zapewnić jak najlepszą jakość treści, jednak stany i opisy Serwisu mogą być przybliżone, wygenerowane automatycznie lub nie być aktualne.
REKLAMACJE
§27
Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez Forum uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez Użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisu) prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: admin@forum-samochodowe.pl lub na piśmie na adres Paweł Bogaj ul. Białostocka 8, 20-732 Lublin. Forum rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji, przy czym Użytkownik może podać Forum także inny adres, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację.
DODATKOWE WARUNKI I ZASADY:
§28
Treści w Serwisie mogą zawierać lokowanie produktów i mogą mieć charakter satyryczny, czy prywatnej myśli autora. Materiały zamieszczone w Serwisie, mogą mieć komercyjny charakter treści.
§29
Treści w Serwisie nie stanowią oferty, porady, rekomendacji ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa i mają charakter wyłącznie informacyjny.
§30
Właściciel Serwisu (Forum) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na podstawie materiałów zamieszczonych w Serwisach.
§31
Użytkownik działający w imieniu własnym lub reprezentowanego przez niego podmiotu, udziela Forum niewyłącznej licencji nieograniczonej czasowo ani terytorialnie na treści, które publikuje, przesyła, czy udostępnia w Serwisie lub w związku z nimi. Licencja ta obejmuje następujące pola eksploatacji: prawo do wyświetlania, dostarczania i dystrybuowania treści objętych prawami własności intelektualnej.
§32
Użytkownik akceptuje, że treści, które publikuje, przesyła, czy udostępnia w Serwisie lub w związku z nimi - mogą być niemożliwe do późniejszego usunięcia z sieci internet lub kopii zapasowych (np. przez zbyt duże nakłady pracy lub koszty z tym związane).
§33
Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia lub posiadania wszystkich niezbędnych praw do korzystania z Serwisu.
§34
Forum nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika niezgodnie z Regulaminem, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.
§35
Za treści publikowane przez Użytkownika na Serwisie ponosi odpowiedzialność jedynie Użytkownik.
§36
W środowisku Serwisu mogą funkcjonować podmioty trzecie. Forum nie ponosi odpowiedzialności za czynności, usługi, treści i wszelkie dane podmiotów trzecich, występujące w środowisku Serwisu. Użytkownik zwalnia Forum oraz ich przedstawicieli i podmioty powiązane od wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia i szkody.
§37
Serwisy znajdują się w wersji testowej. Są wykonywane i udostępniane bez jakichkolwiek gwarancji. Forum nie odpowiada za żadne szkody spowodowane korzystaniem z Serwisu.
§38
Forum może usunąć, edytować, ukrywać lub przywracać dowolne treści dodane przez Użytkownika bez podania przyczyn. Treści usunięte przez Użytkownika, mogą być nadal widoczne dla Forum.
§39
Forum może wybiórczo odmówić dostępu do Serwisu bez podania przyczyn.
§40
Forum może podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu bez podania przyczyny. W takim wypadku część ewentualnie pobranych opłat za usługi oferowane przez Serwis zostaje zwrócona - proporcjonalnie do niezrealizowanej części umowy.
§41
W przypadku fuzji albo zmiany właściciela części czy całości Serwisu lub podmiotu nimi zarządzającego, Forum ma prawo przekazać Twoje dane nowemu właścicielowi czy też zarządcy. W takim przypadku może się zmienić podmiot kontynuujący świadczenia oraz udostępnianie Serwisu. Obowiązek informacyjny w tym zakresie, zostanie spełniony poprzez aktualizację danych pod adresem internetowym Regulaminu Forum lub w Serwisu.
§42
W przypadku zmiany siedziby Forum, obowiązek informacyjny w tym zakresie, zostanie spełniony poprzez aktualizację danych pod adresem internetowym Regulaminu Forum lub w Serwisie.
§43
Forum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z momentem publikacji przez Forum pod adresem internetowym Regulaminu.
§44
W przypadku stwierdzenia nieważności któregoś z paragrafów Regulaminu, paragraf ten zostanie usunięty, a pozostałe paragrafy Regulaminu nadal obowiązują.
§45
Użytkownik zobowiązuje się do polubownego rozwiązywania sporów wynikłych na tle niniejszego Regulaminu. W celu rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszego Regulaminu nie dopuszcza się pozwów zbiorowych ani procesów z udziałem ławy przysięgłych.
§46
Prawem właściwym, mającym zastosowanie do Regulaminu i przy korzystaniu z Serwisów jest Prawo Polskie.
§47
W przypadku wyniknięcia sporów niemożliwych do polubownego rozstrzygnięcia, sądami właściwymi dla orzekania w związku z Regulaminem i z korzystaniem z Serwisu, są sądy właściwe miejscowo dla siedziby Forum.
§48
Forum nie odpowiada za błędy lub przerwy w działaniu Serwisu z przyczyn losowych, jak np. awaria, przerwy w dostępie prądu, splot nieszczęśliwych wydarzeń, błędy w oprogramowaniu, kataklizm, zamieszki, wojna itp.
§49
Forum może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie.
§50
Forum zobowiązuje się poinformować Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu.
§51
Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany.
§52
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.02.2022r.